Co nowego w VISI 2016 R2?

Niebawem pojawi się nowa wersja VISI 2016 R2.

Wersja 2016 R2 oprogramowania VISI wnosi usprawnienia w zakresie graficznego interfejsu użytkownika oraz nowe funkcjonalności w zakresie modelowania, projektowania form wtryskowych, projektowania tłoczników, programowania frezowania i wycinania drutowego, a także do symulacji procesu wtrysku.

Każda nowa wersja VISI jest dostępna za darmo dla użytkowników posiadających aktualną usługę subskrypcji.

Oto najważniejsze udoskonalenia, jakie wprowadza VISI 2016 R2:

 

Interfejs użytkowanika

Nowy zestaw ikon - została usprawniona interakcja użytkownika z oprogramowaniem dzięki nowemu zestawowi najczęściej używanych ikon, umieszczonym w górnym lewym narożniku przestrzeni roboczej. Funkcje odnoszą się do graficznej reprezentacji wyświetlania widoku oraz zmiany jego orientacji. Dodatkowa ikona w lewym górnym narożniku rozwija listę funkcjonalności ustawień systemowych grafiki:

Zestaw ikon w VISI

Widok ikon

Modelowanie

Zdolność łączenia brył i powierzchni - możliwość łączenia modeli bryłowych i powierzchniowych z zastosowaniem polecenia Różnica, należącego do jednej z operacji Boole’a. Opcja znajdzie zastosowanie podczas projektowania powierzchni podziału formy wtryskowej, czy w odniesieniu do projektowania części kształtujących tłocznika - stempla i matrycy:

ModelowanieModelowanie z VISI

Polecenie Cięcie brył umożliwia teraz wielokrotny wybór elementów przycinających. Dzięki temu można wykonać przelotowe wybrania w płycie jednym poleceniem:

Cięcie brył

Mould / Flow

Nowe polecenie Definicja części zastąpiło wcześniejsze polecenie odnoszące się do obliczania skurczu. Przewiduje ono problemy związane z powstawaniem części w formie wtryskowej. Dostarcza cennych informacji na temat czasu cyklu, ciśnienia wtrysku, siły zamykania z uwzględnieniem geometrii części, rodzaju tworzywa oraz założonych tolerancji. Funkcjonalność ta wspiera zwłaszcza początkujących konstruktorów form wtryskowych, dostarczając im ocenę wykonalności i formowalności poszczególnych części. Podane dodatkowe informacje to czas wtrysku, docisku i chłodzenia. Poleceniem tym można przygotować model do symulacji wtrysku, nakładając siatkę elementów skończonych. Na podstawie wybranego tworzywa, program generuje również model z uwzględnionymi wartościami skurczu materiałowego. Na końcu użytkownik może wygenerować raport HTML z otrzymanymi wynikami:

VISI Mould

Praca z VISI Mould

Wyniki analizy wtrysku - dostępne opcje przeglądarki wzbogacono o możliwość wyświetlania, oceniania i porównywania wyników analizy procesu wtrysku. Poprawia to współpracę między konstruktorami, a technologami na każdym etapie procesu formowania elementów z tworzyw sztucznych:

Analiza wtrysku

Progress

Rozmieszczenie części na arkuszu blachy - nowa funkcjonalność (tzw. nesting), umożliwiająca ułożenie różnych wykrojów na arkuszu blachy z uwzględnieniem procentowego odpadu materiału:

Nesting z VISI

Punkty wycinania drutowego płyt - nowa funkcjonalność, umożliwiająca wyznaczenie punktów początkowych wycinania drutowego poprzez rozpoznawanie cech kieszeni i otworów w wybranej płycie. Informacje uzyskane tą drogą wykorzystywane są dla dokumentacji płaskiej, karty wiercenia 3D, rozpoznawania cech dla potrzeb automatyzacji wiercenia i programowania wycinania drutowego:

Wycinanie drutowe płyt

Punkty wycinania drutowego stempli - nowa funkcjonalność, umożliwiająca generowanie cech otworów startowych wycinania drutowego, poprzez wybór stempli. Program generuje otwory startowe dla wszystkich gniazd stempli utworzonych w płytach tłocznika:

Wycinanie drutowe stempli

Machining

Ulepszone zarządzanie punktami wejścia użytkownika przy frezowaniu kieszeni, w celu zredukowania punktów zagłębiania:

Ulepszone zarządzanie z VISI

Ulepszone ścieżki strategii Płynne przejścia - generowany jest odpowiedniejszy rozkład ścieżek wzdłuż krzywych prowadzących podczas umożliwionego trybu prostopadłego:

Poprzednio rezultat                                                      Nowy rezultat

Płynne przejścia - poprzednioPłynne przejścia - teraz

PEPS Wire

Zabezpieczenie usuwania części ubytku - Typ 6:

Zabezpieczenie usuwania części ubytku

Zabezpieczenie w VISI

Licencjonowanie

VISI 2016 R2 oparte jest na licencji CLS, której menadżer instalowany jest równolegle z instalacją oprogramowania VISI. Czas uruchomienia programu został skrócony do 1/3 czasu uruchomienia wcześniejszej wersji.

 

Wykorzystaj możliwości nowych rozwiązań CAD/CAM/CAE do form i tłoczników - Zapytaj o VISI 2016 R2

Poprzedni | Następny