VISI Machining - frezowanie zgrubne

Frezowanie zgrubne HM to innowacyjna strategia oparta na hybrydowej technologii obróbki skrawaniem. Strategia znacząco redukuje szybkie przejazdy, kontrolując ruch narzędzia tak, aby pozostawał w obrębie części, podążając po poprzednich ścieżkach, zamiast przemieszczać się do nowych pozycji. Dodatkowe funkcje optymalizacji ścieżek obejmują zdolność automatycznego frezowania płaskich powierzchni poprzez definiowanie dodatkowych poziomów w osi Z.

Operacja posiada wiele parametrów do zdefiniowania, które można podzielić na kilka obszarów. Są to :

a) Zarządzanie polem obróbki – dostępne ustawienia:

 •  Wybierz elementy obrabiane – wyświetla liczbę wybranych elementów do bieżącej operacji,
 •  Profile ograniczające – informacja odnośnie wybranych granic obróbki,
 •  Ograniczanie – granice są używane do ograniczania ścieżek narzędziowych do zdefiniowanego obszaru prostopadłego do osi narzędzia. Dostępne są cztery różne opcje ograniczania obszarów: nad ( oś narzędzia leży bezpośrednio na wybranym profilu, ścieżka rozpoczyna się i kończy dokładnie w wybranej granicy), do (oś narzędzia leży w środku obszaru ograniczającego, ścieżki narzędziowe będą przebiegały w wewnątrz granic), za ( oś narzędzia leży całkowicie poza obszarem ograniczającym),

Symulacja VISI Flow

 •  Odsunięcie ograniczenia – wartość odsunięcia ścieżki, dodawana do wybranego ograniczenia,

Symulacja VISI Flow

 •  Min / max Z – ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi Z,
 •  Zakres X (min/max) - ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi X,
 •  Zakres Y (min/max) - ustawienie zakresu skrawania w osi Z poprzez definicje wartości maksymalnej i minimalnej w osi Y,
 •  Półfabrykat – metoda wyboru półfabrykatu,
 •  Półfabrykat odniesienia – wybór bryły półfabrykatu, na podstawie której system wylicza ścieżki obróbkowe,
 •  Wybierz operacje – wybór operacji odniesienia, na podstawie której system wylicza pozostały materiał do obróbki,
 •  Promień odniesienia – definicja promienia użytego w poprzedniej operacji, system automatycznie wylicza pozostały materiał w narożach,
 •  Odsunięcie półfabrykatu – definicja dodatkowej grubości, która może być dodana do półfabrykatu odniesienia podczas wyliczania ścieżek narzędziowych. Parametr ten wpływa na liczbę wygenerowanych przejść. Wartość ujemna zmusza system do generowania przejść tylko w wewnętrznej części modelu półfabrykatu, natomiast wartość dodania powoduje generowanie przejść na zewnątrz zadanego półfabrykatu,
 •  Długość połączeń toru – przejścia leżące wzdłuż tej samej linii, które są oddzielone odległością mniejsza niż zdefiniowana zostaną dołączone to obróbki,

Symulacja VISI Flow

 • Wymiar kieszeni – definicja wartości rozmiaru kieszeni, poniżej której obszar nie zostanie obrobiony. Funkcja stosowana w celu uniknięcia problemów z zagłębianiem narzędzia w niepożądanych obszarach,

Symulacja VISI Flow

 • Obróbka gniazd – zaznaczenie opcji obróbki gniazd spowoduje obróbkę obszarów kieszeni wybranego modelu. Odznaczenie opcji powoduje omijanie kieszeni,

Symulacja VISI Flow

 • Odległość bezpieczna uchwytu – definicja minimalnej odległości pomiędzy oprawką narzędzia, a obrabianą częścią.

b) Parametry obróbki

 •  Boczny – definicja wartości pozostawionego naddatku materiałowego na ścianach obrabianego przedmiotu,
 •  Na dnie – definicja wartości pozostawionego naddatku materiałowego na dnie obrabianej powierzchni,
 •  Sposób frezowania – definicja kierunku skrawania (współbieżne, przeciwbieżne, zygzak),
 •  Metoda szerokości skrawania – definicja kształtu generowanych ścieżek obróbkowych w nawiązaniu do kształtu modelu, do wyboru: spirala na zewnątrz/wewnątrz, spirala HM, waveform, zygzak,

Symulacja VISI Flow

 •  Szerokość skrawania – definicja odległości pomiędzy dwoma sąsiednimi ścieżkami mierzona w płaszczyźnie XY. Możliwość definicji wartości procentowej,
 •  Promień wygładzający – definicja minimalnej wartości promienia, która może być dodana w miejscu występowania ostrych naroży,

Symulacja VISI Flow

 •  Sposób zagłębiania – definicja metody wg., której system wyznaczy odległość w osi Z pomiędzy kolejnymi przejściami (stała – wartość jest niezmienna, automatyczna – system automatycznie dodaje dodatkowe przejścia w osi Z),
 •  Głębokość skrawania – definicja parametru głębokości skrawania,
 •  Przejście w dół – definicja odległości pomiędzy przejściami w osi Z, liczona od dołu do góry, w celu poprawienia optymalizacji,

Symulacja VISI Flow

 •  Kroki do wyrównania – definicja liczby przejść w poziomach, w których dopuszcza się uśrednienie parametru głębokości skrawania (zazwyczaj pięć ostatnich przejść w osi Z). Zapobiega frezowaniu bardzo płytki obszarów w ostatnim przejściu,

Symulacja VISI Flow

c) Przesunięcie

 •  Sposób przemieszczenia – opcja zezwala na kontrolę sposobu zagłębiania podczas obróbki. Opcja stosowana do wyeliminowania zbędnych przejazdów. Dostępne ustawienia: po głębokościach i po poziomach,
 •  Promień wygładzający – definicja wartości promienia, używanego w przejściach pomiędzy ścieżkami podczas frezowania zgrubnego po spirali,
 •  Minimalna odległość w kontakcie,
 •  Długość toru narzędzia – definicja maksymalnej długości ścieżki przebytej przez narzędzie. Funkcja używana w celu kontrolowania zużycia narzędzia.

d) Zagłębianie

 •  Tryb zagłębiania – funkcja definicji sposobu zagłębiania narzędzia w materiale podczas pierwszego kontaktu. Dostępne metody zagłębiania: po rampie, po linii śrubowej, bezpośrednie, w miejscach wiercenia,

Symulacja VISI Flow

 •  Punkt startu (X,Y) – możliwość definicji dokładnej lokalizacji zagłębiania.

e) Wejście

 •  Tryb podejścia – definicja typu ruchu wejścia na ścieżki obróbkowe. Dostępne opcje: osiowo, pionowo, poziomo,

Symulacja VISI Flow

 •  Promień – wartość promienia po którym narzędzie dojeżdża do materiału,
 •  Odległość – wysokość wejścia,
 •  Tryb odejścia – definicja typu ruchu po którym narzędzie opuszcza ścieżki obróbkowe. Parametry do wybrania analogicznie jak w trybie podejścia,
 •  Kąt poziomy – definicja kąta po którym następuje odjazd narzędzia.

f) Wycofanie

 •  Tryb posuwu szybkiego – opcja do kontroli ruchu narzędzia aktywowana w sytuacji gdy ruch w płaszczyźnie XY pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami jest większa niż wartość zdefiniowana w opcji minimalnej odległości w kontakcie. Dostępne ustawienia: najkrótszą drogą, w odległości bezpiecznej, na powierzchni bezpiecznej,

Symulacja VISI Flow

 •  Na powierzchni bezpiecznej – definicja wartości maksymalnego Z, powyżej której znajduje się powierzchnia bezpieczna,
 •  W odległości bezpiecznej – definicja wartości wysokości mierzona w osi Z od pierwszego punktu przejścia, powyżej którego wygenerowane zostaną szybkie przejazdy,
 •  Odjazd łączenia – definicja minimalnego dystansu, w którym narzędzie stara się pozostać poruszając się poziomo z jednej lokalizacji do drugiej.

Symulacja VISI Flow

Poprzedni | Następny