VISI 2016 R1

Modelowanie VISI

VISI 2016 R1 CAD dostarcza szereg ulepszeń Graficznego interfejsu użytkownika czy uaktualnień dla obszaru Szkicu i Edycji elementów. Inne znaczące pozycje zawierają się w rozwoju Menadżera rewizji i Menadżera zrzutów ekranu, a także w zakresie Dokumentacji płaskiej i obsługiwania plików natywnych innych programów.

Funkcjonalność do importu ustawień systemowych

Funkcjonalność służy do automatycznej aktualizacji ustawień konfiguracyjnych z poprzednich wersji VISI. Ta funkcja umożliwia aktualizację odpowiednich plików konfiguracyjnych, ustawień użytkownika i bibliotek, baz danych, ustawień CAM (bazy narzędzi, konfiguracje maszyn czy konfiguracje technologii Compass) czy bibliotek Mould/Progress. Aktualizacja może zostać przeprowadzona na końcu instalacji lub poprzez skrót pod aplikacją VISI 2106 R1 w menu START.

Kroki postępowania podczas aktualizacji ustawień z poprzedniej wersji:

 • wybierz ścieżkę referencyjną VISI, z której chcesz zaimportować ustawienia i konfiguracje (np. C:\VISI20 lub C:\VISI21),
 • wybierz przycisk Aktualizuj.

Proces aktualizacji kończy wyświetlenie raportu z listą konfiguracyjną i plikami, które zostały pozytywnie zaktualizowane.

Zapisywanie sieciowe

VISI 2016 R1 dostarcza znaczące zwiększenie prędkości zapisywania plików na dysku sieciowym. System na początku instaluje plik lokalny (gdzie użytkownik jest poinformowany o zakończeniu, mogąc kontynuować pracę), przed następną instalacją do zamierzonej lokalizacji sieciowej.

Interfejs użytkownika / wybieranie / grafika

 1. Górny pasek narzędziowy szybkiego dostępu pozwalający na szybki dostęp do podstawowych funkcjonalności systemowych. Menu zakładkowe, umożliwiające dostęp do najczęściej używanych poleceń w danym obszarze.

  Modelowanie w VISI

 2. Nowe graficzne ikony na górze Graficznego Interfejsu użytkownika (Zatwierdź Anuluj Poprzedni Następny), które umożliwiają przemieszczanie się pomiędzy opcjami wyboru w danej operacji.

  Modelowanie GUI

 3. Nowa opcja zaznaczania Pędzel poprzez otwartą i zamkniętą krzywą. Aby aktywować opcję, przytrzymaj lewy przycisk myszy (M1) i przesuń mysz po zaznaczanym obszarze.

  Modelowanie - Pędzel

 4. Ulepszenia do Rozszerzonego wskazywania dostarczają zdolności do zaznaczania odpowiednich punktów na wirtualnych przecięciach, przyciągania punktu do wirtualnej linii (równolegle do osi, prostopadle do odcinka, stycznie do okręgu, itp.).

  Modelowanie - rozszerzone wskazywanie
  Modelowanie - rozszerzone wskazywanie

 5. Opcje wyświetlania Linie niewidoczne ukryte i Linie niewidoczne innym stylem zostały ulepszone i mogą zostać całkowicie wykorzystane podczas wszystkich operacji modelowania.

  Modelowanie - opcje wyświetlania

 6. Zdolność podświetlenia odpowiedniego punktu i wprowadzenia dokładnego odsunięcia. Kiedy kursor jest na odpowiednim punkcie, możliwe jest wygodne wprowadzenie wartości odsunięcia oraz wartości odległości punktu podczas przemieszczania się w odpowiednim kierunku.

  Modelowanie w VISI Modelowanie

 7. Ikony menu kontekstowego przy liście M2 – wybranie prawego klawisza (M2) lub scroll’a myszy podczas odpowiedniej komendy wyświetli konkretne ikony w pozycji kursora myszy, zasadniczo dostępne w lewym pasku ikon. Upraszcza to dostęp do wybierania opcji i minimalizuje przemieszczanie kursorem w przestrzeni roboczej.

  Modelowanie - ikony

 8. Zarządzanie podwójnym kliknięciem przyciskiem myszy może być dostosowywane z pozycji System / Menu prawego przycisku myszy / zakładka Podwójne kliknięcie.

 9. Zwiększenie prędkości zapisu plików na dysku sieciowym. Wszystkie pliki są na początku zapisywane lokalnie (w folderze tmp), następnie możliwe jest kontynuowanie równoległej pracy z plikiem WKF. Po tej operacji, drugi wątek rozpoczyna kopiowanie pliku w tle na dysk sieciowy.

Edycja elementów szkicu / szkicowanie elementów

 1. Nowa komenda Edycja elementów do modyfikacji elementów szkicu. Podwójne kliknięcie na element umożliwia przejście do trybu edycji. Opcja ta może zostać użyta na odcinkach, okręgach, łukach, krzywych, profilach czy poliliniach. Komenda ta pozwala na modyfikację kształtu, położenia i wymiarów.

  Modelowanie - edycja elementów

 2. Ulepszenia szkicowania okręgów i linii – komendy te zostały ulepszone przy użyciu rozszerzonego wskazywania, gdzie są graficznie wyświetlane potencjalne rezultaty, które mogą być wybierane za pomocą klawisza spacji.

  Modelowanie - ulepszenia szkicowania

 3. Nowa opcja do tworzenia odcinków/linii stycznych do dwóch krzywy w komendzie szkicu.

  Modelowanie - tworzenie szkiców

Menadżer rewizji części

Ulepszenia do Menadżera rewizji części zawierają w zdolności do użycia kodu rewizji jako części nazwy pliku podczas zapisywania arkuszy dokumentacji płaskiej czy zdolność do wydrukowania tabeli z kompletną listą rewizji części.

Menadżer zrzutów ekranu

Ulepszenia do Menadżera zrzutów ekranu zawierają zdolność do włączenia białego tła podczas tworzenia zrzutów. Jest również możliwe zapisanie zrzutu ekranu w oddzielnych plikach (bmp, jpg, png, tif).

Dokumentacja płaska

 1. Ulepszenia w dokumentacji płaskiej – widoki, przekroje i szczegóły są teraz przedstawione w drzewku arkuszy.

  Ulepszenia w dokumentacji płaskiej

 2. Nowy przekrój wyrwany w dokumentacji płaskiej – zdolność do utworzenia częściowego przekroju na danym widoku.

  Przekroje w dokumentacji

  Przekrój w dokumentacji

Inne ulepszenia dokumentacji płaskiej:

 • Ulepszenia do określania położenia strzałek definiujących linię przekroju.
 • Opcja pokazania warstw lub części użytych do utworzonego widoku w oknie dialogowym właściwości widoku.
 • Opcja do wybrania części w środowisku 3D w oknie właściwości widoku.

Interfejsy CAD

W odniesieniu do ciągłego zwiększania jakości interfejsów CAD, główne aktualizacje dla wersji 2016 R1 to:

 • Ulepszona prezentacja podglądu pliku.
 • Ulepszenia zapisu 3DPDF podczas zapisywania modeli w tym formacie, (przedstawienie, białe tło, dopasowanie do ekranu).
 • Odnowienia odczytu plików DXF/DWG.
 • Aktualizacja bibliotek Teigha 4.01 dla plików DXF/DWG.
 • Odczyt plików CATIA V5 pozwala na mapowanie cech otworów.
 • Wsparcie dla plików Inventor 2016.
 • Odczyt plików UG wspiera kategorie warstw części.
 • Import/Eksport – wsparcie Unicode dla translatorów 3D.

 

Import CATIA V5 – mapowanie cech otworów CAM

Aby dostarczyć informację CAM odpowiednią do definicji standardów dla plików importowanych z CATIA V5, każda cecha CAM odczytana z modelu może być mapowana do odpowiedniego typu ”Menadżera cech” (na przykład Otwór wiercony_3) i odpowiedni kolor (na przykład Otwór wiercony¬_3 = 43). Jest również możliwy wybór czy zastosować zaimportowany kolor z oryginalnego koloru ściany lub ten zdefiniowany w „Konfiguracji cech”.

Obsługiwane formaty plików importowanych

Format importu Rozszerzenie pliku Wspierana wersja
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R1 - R25
Catia V4 .model, .exp 4.1.9 - 4.2.4
Catia V5 .CATPart, .CATProduct R8 - R25 (V5-6R2015)
Catia V6 .CATPart, .CATProduct V62015x
IGES .igs, .iges do 5.3
Inventor .ipt, .iam V6 - 2016 (.iam V11)
NX (Unigraphics) .prt 11 - NX 10 (NX9 dla PMI)
JT Open .jt V10.0 i starsze
Solid Edge .par, .asm, .psm V18 - ST7
SolidWorks .sldprt, .sldasm 98 - 2015
Parasolid .x_b, .x_t, .xmt_bin, .xmt_txt 1.0 - 27
Creo (PTC) .prt, .asm 16 - Creo 3.0

 

Obsługiwane formaty plików zapisywanych

Format zapisu Rozszerzenie pliku Wspierana wersja
PDF .pdf 1.7
ACIS .sat, .sab, .asat, .asab R18 - R25
Catia V4 .model Catia 4.1.0 - Catia 4.2.4
Catia V5 .CATPart, CATProduct R15 - R25 (V5 - V6 R2015)
IGES .igs, .iges 5.3
STEP .stp, .step AP203, AP214 (tylko geometria)