VISI 2016 R1

VISI Obróbka

Rozwój VISI 2016R1 CAM oparto na zoptymalizowaniu ścieżek narzędzia, redukcji czasu obliczeń, a także symulacji kinematycznej i bazie danych narzędzi.

CAM 2.5D - Zredukowanie czasu obliczeniowego

Operacje CAM 2.5D są teraz wspierane przez menadżer procesu. Pozwala to użytkownikowi na kontynuację pracy z VISI podczas obliczania ścieżek. Gdy jednak operacje są generowane za pomocą technologii Compass, budowanie ścieżek z menadżera procesu nie jest wspierane, dlatego system jest zablokowany aż do zakończenia budowania ścieżek.

Operacje CAM

Dane VISI 21 VISI 2016 R1
Czas budowania frezowania kieszeni 7 sekund 3 sekundy

CAM 2.5D - ulepszone łączenie ścieżek

Łączenie ścieżekMachining - łączenie ścieżek

VISI 2016 R1 wprowadza ulepszony algorytm połączeń, aby zminimalizować ruchy szybkie, znacząco redukując liczbę wejść w materiał obrabiany. Opcja standardowego frezowania optymalizuje kierunek frezowania (współbieżny/przeciwbieżny), jak również obrabia kontury wysp. Nowy algorytm połączeń łączy wszystkie strefy krótszą ścieżką. Opcja Pozostań na głębokości aktywuje optymalizację połączeń kiedy aktywna jest metoda szerokości skrawania Na zewnątrz i Do wewnątrz.

Parametr Max odległość łączenia jest wymagany kiedy metoda szerokości skrawania Na zewnątrz jest użyta. Wartość reprezentuje maksymalną odległość, która połączy dwa punkty ruchem roboczym. Niższe wartości mogą zwiększyć liczbę ruchów szybkich.

CAM 2.5 D – Ulepszenia metody Zygzak (frezowanie kieszeni, planowanie, frezowanie konturu)

VISI 2016 R1 wprowadza nową funkcjonalność do wygenerowania zabiegu frezowania konturu na końcu operacji obróbki zgrubnej metodą zygzak. W poprzednich wersjach, było to tylko dostępne przed obróbką zgrubną metodą zygzak.

CAM 3D – nowy silnik (64 bit)

VISI 2016 R1 wprowadza zaktualizowany, 64-bitowy silnik obróbki 3 – osiowej. Pozwala on w pełni wykorzystać wydajność nowoczesnych procesorów. Nowe VISI jest ponadto zdolne do włączenia wielowątkowości dla obliczania pojedynczej ścieżki. To oznacza, że budowanie pojedynczej ścieżki może być podzielone na wiele równoległych operacji, co znacząco redukuje całkowity czas budowania (to jest automatycznie zarządzane z silnika CAM).

Dla wyboru geometrii, przygotowanie grupy ścian i listy ścian zostało ulepszone dzięki nowemu uproszczonemu interfejsowi użytkownika. Liczba operacji myszką została zredukowana, a proces przygotowania przebiega teraz w bardziej logiczny sposób.

Nie jest już obowiązkowa przynależność półfabrykatu do projektu w celu jego wybrania. Teraz możliwe jest wybranie półfabrykatu dostępnego w drzewku modelu.

Strategie 5-osiowe (i 3-osiowe frezowanie powierzchni)

Wersja 2016 R1 są udostępnia dwa tryby wyboru powierzchni: tryb wyboru listy powierzchni (domyślny) i tryb wyboru pojedynczej powierzchni (który był poprzednio dostępny w VISI20 i wcześniejszych wersjach). Jeśli operacja 5-osiowa pochodzi z pliku roboczego wygenerowanego w wersji niższej niż VISI21, wszystkie wybrane powierzchnie będą edytowane automatycznie przez wybór pojedynczej powierzchni. W odniesieniu do wyboru nowych powierzchni, tryb listy jest aktywowany jako domyślny.

Edytor narzędzi VERO

Sprawdzane są wszystkie wejścia w parametrach warunków skrawania bazy danych narzędzi. Jeśli niektóre wartości nie są zdefiniowane, użytkownik nie może potwierdzić i zamknąć okna. VISI wykorzystuje te wartości do obliczeń ścieżek narzędzia i dlatego jeśli nie są dostępne to proces budowania ścieżki może być błędny lub ścieżka może prezentować nieoczekiwane rezultaty.

Celem tej funkcjonalności jest zaoferowanie prostego rozwiązania, aby automatycznie uzupełnić brakujące wejścia w ogólnych i poszczególnych warunkach frezowania.

Symulacja

  1. Analityczna technologia ubytku materiału została całkowicie przekształcona, aby zwiększyć wydajność i jakość wyników.
  2. Narzędzie porównawcze zostało całkowicie przerobione, aby zwiększyć jakość i wydajność. Jest teraz zintegrowane z głównym oknem graficznym.
  3. Ulepszony eksport mesh – dla bardziej rozbudowanych modeli mesh, małe szczegóły mogą mieć znaczący wpływ na symulację. Szczegóły o wysokiej jakości mogą podświetlić najbardziej ważne przejścia, lecz w tym samym czasie cały proces symulacji może być wolniejszy z powodu faktu, że przetwarzane są dane o dużym rozmiarze.

Symulacja

Wizualizacja toru narzędzia

Komenda ta pozwala użytkownikowi na przedstawienie różnych typów analizy na wybranej ścieżce. Na przykład jest możliwe podświetlenie liniowych elementów ścieżki, które są krótsze niż określona wartość lub zweryfikowanie czy na ścieżce występują łuki pionowe.

Postprocesor

Ulepszone zarządzanie podprogramami w operacjach 2.5D. Każdy poziom Z może być teraz przeniesiony do podprogramu NC, który jest przydatny w zarządzaniu szybkimi modyfikacjami na maszynie CNC.

Wire EDM

Rozwój wycinania drutowego EDM skupił się na zaktualizowanym 64 - bitowym silniku, ulepszeniach do odsunięć 4 osiowych czy wsparciu dla funkcji M45 dla maszyny Fanuc.

Silnik automatycznego rozpoznawania cech został ulepszony w celu odnajdywania cech pochylonych pod stałym kątem.